• ساعت : ۹:۲۴:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ 
    /  4
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج:
كارگروه مدیریت آبیاری فضای سبز با محوریت چاه ها و قنات ها در سنندج برگزار شد
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج از برگزاری کارگروه مدیریت آبیاری فضای سبز با موضوعیت منابع آب زیرزمینی ( چاهها و قنات ها ) خبر داد و گفت: چاهها و قنات های سطح شهر به منظور قاعده مند کردن آبیاری فضاهای سبز سطح شهر در راستای مقابله با کم آبی شناسایی و ساماندهی می شوند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج از برگزاری کارگروه مدیریت آبیاری فضای سبز با موضوعیت منابع آب زیرزمینی ( چاهها و قنات ها ) خبر داد و گفت: چاهها و قنات های سطح شهر به منظور قاعده مند کردن آبیاری فضاهای سبز سطح شهر در راستای مقابله با کم آبی شناسایی و ساماندهی می شوند.

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج: کارگروه مدیریت آبیاری فضای سبز با حضور مدیران و کارشناسان حوزه فضای سبز برگزار شد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج گفت: با توجه به وضعیت کم آبی و بحران آب باید روش های نوین آبیاری فضای سبز و مدیریت آن در دستور کار شهرداری ها قرار گیرد.

مهندس شرمین شریفی از برگزاری کارگروه مدیریت آبیاری فضای سبز با موضوعیت استفاده از چاهها و قناتها در آبیاری فضای سبز خبر داد و اظهار داشت: این کارگروه به منظور آبیاری بهینه فضای سبز و جلوگیری از مصرف بی رویه آن است.

وی با اشاره به کمبود آب و شرایط آب و هوایی گرم و خشک شهر سنندج خاطرنشان کرد: استفاده از منابع آب قنات ها، چشمه ها و چاهها اعم از مجاز و غیرمجاز با شناسایی، احیاء و ساماندهی آنها در سطح شهر و استفاده از اقلام گیاهی مقاوم در برابر کم آبی جهت اجرای ممیزی گونه های گیاهی قابل کاشت و تهیه اطلس آن از مهم ترین اهداف برگزاری این کارگروه است.

وی همچنین اضافه کرد: برای جلوگیری از هدر رفت آب اجرای عمليات آبرساني كليه رفيوژ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍هاي مياني و حواشي بزرگراه و اراضي جنگلكاری داخل و خارج محدوده با استفاده از روش آبياري تحت فشار باید انجام شود.

شریفی اذعان کرد: اجراي عمليات آبياري فضاي سبز رمپ و لوپها و قطعات چمن كاری وسيع در ساعات خنك شبانه روز و بر اساس بر نامه زمان بندي شده و نياز آبی گونه های موجود و افزایش  دور آبیاری (فاصله بین دو آبیاری) با افزایش ظرفیت نگهداری آب وخاک با استفاده از کودهای دامی و آلی و سایر مواد استاندارد و همچنین انجام آبیاری عمیق و به میزان کافی از دیگر اقدامات در دستور کار است.

وی همچنین تصریح کرد: ایجاد ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف اﻧﺸﻌﺎب آب ﺷﻬﺮی از ﭼﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و اﻧﺘﻘﺎل آب ﺧﺎم، استفاده از ﺳﺮ آﺑﭙﺎش ﺟﻬﺖ آﺑﯿﺎری ﭼﻤﻦ ﮐﺎری وعدم غرقاب کردن آب در عرصه های چمنکاری و ساماندهی آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج ابراز امیدواری کرد: با برگزاری چنین کارگروههایی بتوانیم آبیاری فضاهای سبز را مدیریت نموده و آب مورد نیاز جهت آبیاری فضاهای سبز را تامین کنیم.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0